Porozumienie na rzecz działań ekologicznych z funduszy norweskich

 

W dniu 5 czerwca 2014 r.

Zastępca Wójta Gminy Świdnica Pan Zbigniew Kanicki  wraz z Dyrektorem  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie Panią Magdaleną Urbańską wzięli udział w uroczystości podpisania porozumienia na realizację Ogólnopolskiego Projektu pn. „ Centra i Schroniska Bioróżnorodności”. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w Urzędzie Miasta Szczecin przy obecności Prezydenta Miasta Szczecina Pana Piotra Krzystka, Konsula Honorowego  Królestwa Norwegii w Szczecinie Pana  Jana Antoniego Kubiak, Prezesa Zachodnio

pomorskiego Oddziału Polskich Schronisk Młodzieżowych Panią Marię Syrek oraz Dyrektora SSM „ Cuma” w Szczecinie Pana Zbigniewa Jakobsche. Członkiem Komitetu Honorowego Projektu został Pan Henryk Gołębiewski Prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

 

 

Projekt pod nazwą „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” o wartości 2 mln złotych, którego wnioskodawcą w imieniu Gminy Miasto Szczecin jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA” uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt, którego realizację zaplanowano w latach 2014-2015 ma na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.

Projekt skupiać się będzie na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie konieczności zachowania bioróżnorodności oraz rozwoju postaw proekologicznych.

Jest to projekt ogólnopolski, którego odbiorcami będą przede wszystkim dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe: nauczyciele, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych. W skład bezpośredniej grupy docelowej wchodzą dzieci, młodzież, studenci uczelni wyższych a także osoby odpowiedzialne za jakość i skuteczność edukacji. Pośrednią grupę docelową stanowią przedstawiciele regionalnych instytucji, mieszkańcy Szczecina i okolic. Wszelkie działania edukacyjne w ramach projektu będą realizowane w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych i szkolnych schronisk młodzieżowych. Projekt jest innowacyjnym spojrzeniem na możliwości edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą z wykorzystaniem bazy szkolnych schronisk młodzieżowych.

Projekt przewiduje wykonanie szeregu działań:

 • pakiet materiałów dydaktycznych pt. "Poznaj Schroniska Bioróżnorodności",
 • cykl ogólnopolskich warsztatów przyrodniczych dla młodzieży pt. "Zielone Schroniska",
 • cykl ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w schroniskach młodzieżowych i szkolnych schroniskach młodzieżowych pt. "Edukacja przyrodnicza w zakresie ochrony bioróżnorodności i obszarów NATURA 2000",
 • cykl ogólnopolskich szkoleń dla dyrektorów i kierowników schronisk młodzieżowych
  i szkolnych schronisk młodzieżowych oraz członków Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych pt. "Schroniska Bioróżnorodności - nowoczesny model pozaszkolnej edukacji przyrodniczej",
 • cykl seminariów szkoleniowych poświęconych Naturze 2000 oraz bioróżnorodności dla pracowników samorządowych,
 • konkurs kreatywnego ekologa "Moja miejscowość to zielony punkt",
 • ogólnopolski Konkurs Bioróżnorodności pt. "Schroń Naturę",
 • konkurs Fotograficzny "Pstryk Natura",
 • -strona internetowa ,,CENTRA I SCHRONISKA BIORÓŻNORODNOŚCI" wraz
  z aplikacjami gier dla dzieci i młodzieży
 • "Schroniska Bioróżnorodności" na TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych,
 • cykl prelekcji ekologicznych p. h. "Bioróżnorodność na poważnie i wesoło",
 • cykl warsztatów środowiskowych i kursów dla liderów turystyki przyrodniczej,
 • konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży,
 • akcje środowiskowe,
 • cykl wycieczek przyrodniczych: pieszych i rowerowych pt. "Trasy bioróżnorodności
  w Szczecinie i okolicy".

Przewiduje się, że w projekcie w ramach jego różnorodnych działań uczestniczyć będzie ok. 40 000 osób. W realizację projektu na dzień dzisiejszy zaangażowało się łącznie 10 szkolnych schronisk młodzieżowych z terenu Polski.

 

,,Przejdź do galerii zdjęć >"